توصیه های ایمنی در حین وقوع زلزله

4,415

با یادگیری توصیه های ایمنی و به کار گیری آن ها، هر شخصی قادر است که زندگی خود و خویشاوندانش را در برابر خطرات زلزله حفظ نماید. تهیه شده توسط دفتر مرکزی مجموعه مدارس سلام وب سایت: www.salamsch.com تلگرام: telegram.me/salamsch اینستاگرام: instagram.com/salamsch