دختر 8 ساله کمک خرج خانواده 10 نفره

868

پایگاه خدمات اجتماعی موسسه به شناسایی مددجویان نیازمند می پردازد و با جلب حمایت خییرین به آنها کمک های مادی و معنوی ارائه می دهد. همکاران شبکه تی وی پلاس در عملی غیر اخلاقی به این خانواده قول دادند در قبال تهیه فیلم از زندگی شان برایشان شماره حساب شخصی یا موسسه را زیر نویس کنند تا خییرین به آنها دسترسی بهتری داشته باشند و کمک مالی برایشان جذب شود ولی این وعده ها در مستند تهیه شده اعمال نشد!