مردهمیشه سطل بدست دربهشت زهرارا امروز سوار کرده مصاحبه نمودم

171