در این روزهای کرونایی چراغ آزمایشگاه ها روشن است...

224
با شیوع کرونا و تعطیلی دانشگاه ها برخی از دانشجویان دانشکده داروسازی علوم پزشکی شهید بهشتی خودجوش اقدام به تولید مواد ضدعفونی میکنند.
pixel