طلایه داران 93 پسران

142

1و2 تیرماه 93 - انجمن اسلامی دانش آموزان- آقای نوروزی جنگ شب -اردوگاه بادله ساری