گفتگوی آقای کاوه وزیری - Business Life coach

499
این جمله برای کوچها آشناست «بازخورد صبحانه قهرمانان است» شنیدن بازخورد صحیح، درست و بدون قضاوت به افراد کمک می کند تا خود را از زاویه ای دیگر ببینند، هدف و مسیر و جایگاه خود در مسیر را از نمای بیرون و خارج از ذهنیت های خود ساخته رصد کنند. در گفتگو با آقای کاوه وزیری نظرات ایشان در رابطه با کوچینگ و کارکرد آن در زندگی شخصی ایشان را میشنویم و بازخوردهای ایشان در رابطه با آکادمی کوچینگ فارسی زبانان
pixel