شعرکودکانه حسنک گومایی

1,915
این شعر اشپزی نگاه نکنید بدنیست ربطی نداره
pixel