مشاوره دکتر امین الرعایا درباره تغییر نظام قدیم به جدید برحسب شرایط

83

توصیه دکتر به دانش آموزان نظام قدیمی که میخواهند تغییر نظام بدن، توجه به شرایط مالی و امکانات و بقیه موارد داشته باشند