تحلیل تیر یکسر گیردار پیش تنیده در آباکوس

81

در این ویدئو آموزشی تیر بتنی که در یک انتهای خود به صورت گیردار مقید شده و در انتهای دیگر خود تحت بارگذاری عمودی قرار گرفته است. در درون این تیر از شبکه آرماتور استفاده نشده و تنها دو عدد کابل پیش تنیده به قطر 10 میلی متر به فاصله 25 میلی متری از لبه های تیر در داخل آن قرار گرفته است. کابل ها تا تنش 200 مگاپاسکال پیش تنیده شده اند. در نهایت با استفاده از دو روش تنش و دما کابلها را پیش تنیده و نمودار بار – جابه جایی هر دو روش با هم مقایسه شده است. شما می توانید برای مشاهده این مدیادرس به آدرس Mediadars.com م