گفتار 76 ” قدرت کلمات ، سرنوشت جوانان ما “

106
وظیفه ما نسبت به تربیت نسل جوان!
pixel