گفتار هفتاد و ششم ” قدرت کلمات ، سرنوشت جوانان ما “

96

وظیفه ما نسبت به تربیت نسل جوان !