با خاطره کیارستمی - خانه دوست کجاست ؟

985

همپایی پیر خسته و جوان شتابناک برای هر دو مشکل ساز است . ماجرایی به بلندی تاریخ بشر .

عسل

عسل

3 سال پیش
روحش شاد