پای صحبت یکی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در هفته تامین اجتماعی

540
مزایایی که از تأمین اجتماعی دریافت کرده‌ام فوق العاده است. حقوق بازنشستگی و خدمات درمانی پشتوانه زندگی بازنشستگان است.
pixel