تحلیل ابعاد اجتماعی، سیاسی بیانیه مقام معظم رهبری

134

برنامه گام دوم با موضوع تحلیل ابعاد اجتماعی، سیاسی بیانیه مقام معظم رهبری (۹۸,۰۲,۱۰) با حضور : دکتر محمد حسین ضمیریان (مجری) و دکتر محمد شفیعی فر (استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران)