تمرین تراکتوری ها در حضور خبرنگاران

3,070

تراکتوری ها در حضور اصحاب رسانه تمرین های استقامتی برای حفظ آمادگی جسمانی انجام دادند.

دل - فصل 1 قسمت 1
%92
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 50 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 1