چشمه های باداب سورت-اردیبهشت 1396

534

این برنامه سه روزه پیمایش از چشمه های باداب سورت به مقصد دریاچه چورت از جنگل اروست توسط گروه کوهنوردی دانشکده مکانیک پلی تکنیک در اردیبهشت 1396 اجرا شد