کلیپ قرآنی دوباره ببین به مناسبت بهار

4,620
کلیپی تولیدی به مناسبت بهار که خداوند در آیه 50 سوره روم می فرماید: به تأمل به آثار رحمت خدا نگاه کن که چگونه زمین را پس از مرگش دوباره زنده می کند http://razavi.aqr.ir/quran
pixel