omidsalmi-hashtbandi

omidsalmi-hashtbandi

1 سال پیش
قمه زنی همه جا که.نبوده...هر جا هم بوده از خرافات و عدم آگاهی یا از چنین فرقه های گمراهی چون فرقه شیرازی گرفته شده...اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که در اوست از مسلمانی ماست.
mmd313.

mmd313.

1 سال پیش
این وحوش ها باعث آبرو ریزی اسلام هستن. در حالی که باید باری از دوش اسلام بردارن. فقط بلدن اسلامو وحشی نشون دنیا بدن