تصاویرى از لحظه محاصره آخرین داعشى ها در ساحل رود دجله

1,496
تصاویرى از لحظه محاصره آخرین داعشى ها در ساحل رود دجله كه بعد از نداشتن راه فرار اقدام به انفجار خود كردند.
pixel