بیزینس کوچینگ

619

مربی گری کسب و کار شامل موارد زیر می شود: 1. تعریف مشکل 2.تعیین هدف 3.برنامه ریزی 4.اجراء 5.سنجش میزان موفقیت برای دریافت خدمات بیزینس کوچینگ (مربی گری کسب و کار) به سایت زیر مراجعه نمایید: https://kasbokarpishro.com/business-coaching