غدیرخم با امیرالمومنین

139

عالم اهلسنت امیر الصنعانی در کتاب التنویر خود راجع به حدیث (من کنت ولیه فعلی ولیه ) میگوید منظور ولایت امیرالمومنین هست و امام علی از جان مردم به انها سزاوارتر هست ✍ استاد سید سجاد موسوی