نظر دکتر مارشال جکسون در مورد اعجاز جنین شناسی قرآن/دانشمند برجسته آمریکا و رئیس

155

in summary, the Qur'an describes not only the development of external form, but emphasises also the internal stages, the stages inside the embryo, of its creation and development, emphasising major events recognised by contemporary science." "قرآن نه تنها رشد خارجی جنین را توصیف کرده، بلکه مراحل درونی آنرا هم شرح می دهد، همچنین مراحل درونی خود جنین و آفرینش و رشد آن کاملتر در سروش: @golchin19

گلچین۱۹
گلچین۱۹ 50 دنبال کننده