بازدهی تبلیغات گوگل ادز چگونه است؟

310
برای اینکه تبلیغ در گوگل ادز باعث افزایش درآمد شود باید بدانیم کلمه یا عبارت کلیدی خاص کسب و کارمان را چگونه بودجه بندی ، بهینه و مدیریت کنیم
pixel