دیدگاه نوآم چامسکی درباره فراگیری زبان چیست؟

415

آیا ما زبان را قبل از به دنیا آمدن می دانستیم؟