خبر برگزاری نمایشگاه اینوتكس 2016خبر 21 شبكه یك ۹۵/۳/۲

292

مصاحبه زنده با مهدی صفاری نیا، عضو شورای سیاست گذاری نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری (INOTEX) و رییس پارك فناوری پردیس