بازدید سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان مرکزی از دانشکده فنی پسران خمین

40
بازدید سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان مرکزی به همراه کارگروه نظارت و ارزیابی استان از دانشکده فنی و حرفه ای پسران خمین
pixel