ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

cpio tar

2
cpio tar در لینوکس
pixel