مدیریت مشترکین لیست ایمیل

596
لیست ایمیل های خود را در پنل ایمیل مارکتینگ اضافه و مدیریت کنید. با ابزار کاربردی برای تغییر وضعیت و فیلتر مخاطبان مختلف در لیست های مختلف ایمیلی بهمراه نمایش تفکیکی ایمیل های فعال، باز شده، برگشت خورده، اسپم شده و ...
pixel