اگر شوهرعقیم بود میتوان با مرد دیگر رابطه داشت (بهائیت)

1,555

منبع:mobinmedia.ir - یکی از احکام عجیب و غریب بهائیت این است که اگر زنی شوهرش عقیم بود میتواند با مرد دیگری رابطه داشته باشد!!! بهائیت-انگلیس-بها الله-نقد بهائیت-بی غیرتی-

مبلغ اسلام
مبلغ اسلام 758 دنبال کننده