داغترین‌ها: #Copa America 2019

مهم ترین قانون خوشبختی و آرامش درون(قسمت اول)

231

در جلسه اول دوره آموزشی پاکسازی درون، به مهم ترین قانون جهان هستی برای رسیدن به موفقیت پایدار می پردازیم.قانونی که جای آن در زندگی ما بسیار خالی است.می توان گفت که بالای 90درصد مردم جامعه در بی خبری از این قانون به سر می برند. قانونی که اگر نباشد نمی توان رنگ خوشبختی و ثروت و روابط خوب را دید. برای استفاده از سایر جلسات به وب سایتlifeschool.irمراجعه کنید.