ترس

64

با ترسهایمان اشتی کنیم و مثل یک دوست باهاشون زندگی کنیم . همیشه ترس و احساس ترس، بد نیست ولی نباید اجازه بدیم انقدر رشد کنن که مثل زنجیر ما رو به اسارت خود دربیاورند Kral

naserkralcom
naserkralcom 1 دنبال کننده