زعفران سوپرنگین سلطانیان دردنیا همتا ندارد

103

این محصول مستقیما ازمزارع کشت زعفران قائنات خراسان برداشت شده وبدون هیچ دخل وتصرفی به اروپا وامریکا صادرمی شود. www.riceretailsoltanian.com