چگونه آگاهی از ارگونومی اداری و ارگونومی کار با کامپیوتر مفید واقع می شود؟

249
در این ویدئو اهمیت ارگونومی اداری و ارگونومی کار با کامپیوتر تشریح می شود. فیت ارگو پیشگام در خدمات و محصولات ارگونومی
pixel