همسفر با اویلا- واحد تحقیق و توسعه

263

با انرژی فراوان راهی شهرک صنعتی اشتهارد می شویم تا خط تولید و واحد تحقیق و توسعه یکی از محبو ب ترین برندها را از نزدیک ببینیم. برندی که با روغن بدون پالم در ذهن همه ی ما با عنوان «اولین» نقش بست و حالا با روغن دی دار یک بار دیگر نگاه ما را به صنعت روغن تغییر داد. واحد تحقیق و توسعه و بازدید از آزمایش هایی که در این واحد انجام می شود یکی از جذابترین قسمت های سفر ما به اویلاست،