پیرمردی که خداداد را به رقابت طلبید

831

در برنامه شب گذشته ستاره ساز یکی از تماشاچیان معروف و کهنه سال خداداد عزیزی را به چالش دعوت کرد jpeg-media.com