تیزر مستند«قهوه برای تمام ملتها»از وفاء جمیل

347

اثر راه یافته به بخش«مستند»مسابقه سینمای بین الملل از کشور فلسطین