استارت تاپ | کم آگاهی های بعضی از فعالان استارتاپی

407

گفت و گو با مرتضی اسلامی یکی از فعالان حوزه ی استارتاپی