نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در توسعه زیست بوم فناوری های ژئوماتیک

1,155
در این ویدئو دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری، رئیس گروه توسعه فناوری های ژئوماتیک، ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به ارائه گزارش عملکرد گروه ژئوماتیک و توضیحاتی در خصوص روند توسعه زیست بوم فناوری های ژئوماتیک در کشور نموده است.
pixel