ما همگی توانایی شکل دادن به آینده مان را داریم، پس نظاره گر گذر زمان نباشیم

216

بینش بی عمل صرفا یک رویاست و عمل بی بینش فقط وقت گذرانی است

۱۱ ماه پیش