آموزش زنده غیر حضوری ArcGIS از طریق کلاس اسکای روم گروه چکاد

720
مزایای آموزش GIS بدون ترک محل، امکان پرس و جوی شرکت کنندگان از مدرس و رفع اشکال، همزمان با نمایش دسکتاپ مدرس و شرکت کنندگان ، که در آموزش دوره های زیر صورت میگیرد. آگاهی از سرفصل و زمان شرکت در دوره ها :گروه چکاد 02122885654 ArcGIS server , ArcGIS Javascript API ,Geoserver, Openlayers SDE, Enterprise_Geodatabase python ArcGIS1 ArcGIS2: 3d Analyst ArcGIS3: Spatial Analyst, Network Analyst, topology ArcGIS4 : weigthed rating site selection, Tracking Analyst ArcGIS5: Domain , subtype, , Advanced topology
pixel