سوگ حسینی پاتوق محله بالا خیابان

112

احیای پاتوق محله، نمونه رویکرد جدید شهرداری مشهد در تسهیل گری و همراهی با شهروندان است؛ بجای مداخله مستقیم در مناسکی که خود مردم، عاشقانه سال هاست چراغش را روشن نگاه داشته اند