فیلم جراحی بینی

54
جهت تعیین وقت مشاوره و مراجعه به دکتر علی اکبر عطایی جراح پیکر تراشی در تهران با شماره های ۰۲۱۸۸۷۷۳۳۵۸ و ۰۲۱۸۸۸۸۹۰۰۴ تماس بگیرید. همچنین برای ارتباط با دکتر به آدرس اینستاگرام مراجعه نمائید. http://drataei.com/%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d9%84%db%8c%d9%be%d9%88/ https://www.instagram.com/draliakbarataei/
pixel