آیین پایانی اولین دوره «جایزه داستان تهران»

151

سخنرانی مینا فرشیدنیك سردبیر ماهنامه داستان همشهری و دبیر جشنواره «جایزه داستان تهران»