کارشناس معماری هستم که با آموزش حسابداری اکنون دو نوع درآمد متفاوت دارم

655
من کارشناس معماری هستم که پس از طی آموزش حسابداری توانستم علاوه بر در آمد ، رشته اصلی خودم ،درآمد دیگری هم در حوزه آموزش حسابداری داشته باشم .
pixel