طراحی و ساخت رابط مغز-ماشین مبتنی بر سیگنال های نورونی قشر موتوری موش صحرایی

1,073

محققان آزمایشگاه علوم و مهندسی اعصاب در دانشگاه علم و صنعت ایران موفق به طراحی و ساخت رابط مغز-ماشین مبتنی بر سیگنال های نورونی قشر موتوری موش صحرایی شدند. در این طرح، بررسی جامعی در زمینه روش های تحریک الکتریکی نواحی مختلف قشری و زیرقشری مغزی به منظور اعمال حس مجازی و جهت دهی موش صحرایی انجام شده و به این منظور تحریک الکتریکی نواحی حسی پیکری اولیه چپ و راست و ناحیه­ هسته­ های وسطی-پشتی و شکمی به عنوان تحریک راهنما و همچنین تحریک مسیر پیش مغز میانی به عنوان تحریک پاداش مورد ارزیابی قرار گرفته است.

علوم شناختی
علوم شناختی 125 دنبال کننده