فیلم آموزشی "واکاوی و ریشه یابی علل عدم اثربخشی برنامه های آموزشی”

240
فیلم آموزشی فوق توسط دکتر سعید صفایی موحد (مدرس و مشاور دانشگاه و صنعت) در ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی که توسط انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در تاریخ 7 و 8 بهمن ماه سال 1397 برگزار گردید؛ ارائه شده است.
pixel