این شرور ودار ودسته اش کارتن خواب ها ومسافران را آتش می زدند| فیلم درگیری متهمین

4,563

مهدی پیتی و دار و دسته اش بالاخره بازداشت شدند. آنها متهم هستند که کارتن خواب ها یا مسافرانی را که در پارک ها می خوابیدند با آتش زدن آزار و اذیت کرده اند اما این تنها اتهامات آنها نیست. مهدی پیتی به جرم تجاوز به یک پیرمرد نیز تحت تعقیب است http://www.nikru.ir/20358-1.html