کشیدن چندین برگه (Tab) در گوگل کروم

55

بیش تر افراد با قابلیت کشیدن و رها کردن (Drag and Drop) برگه های کروم از یک پنجره به پنجره دیگر آشنا هستند، اما کشیدن چند برگه و جابه جایی آن ها به صورت همزمان، قابلیت شناخته شده ای نیست.

وینفون
وینفون 880 دنبال کننده