آموزش تخصصی تابلو فرش و گلیم (مدرس: خانم عادلی)

3,933

مجموعه برنامه های آموزش و توانمندسازی متقاضیان "طرح ملی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی" به زبان محلی تهیه شده در جهاددانشگاهی استان خراسان رضوی