غزل 111 - حافظ - عکس روی تو چو در آینه جام افتاد

128
عکسِ روی تو چو در آینه ی جام افتاد عارف از خنده ی می در طمعِ خام افتاد حُسنِ روی تو به یک جلوه که در آینه کرد این همه نقش در آیینه ی اوهام افتاد این همه عکسِ می و نقشِ نگارین که نمود یک فروغِ رخِ ساقیست که در جام افتاد غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید کز کجا سر غمش در دهن عام افتاد
pixel